Terms and Conditions

 

Rainbowblack Academy  & VITALITY TAPPING

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching & training diensten.

 

Contactgegevens:

Vitality Tapping is een onderdeel van Rainbowblack Academy

 

Evelien Delfsma

Oppert 156

3011HV Rotterdam +31619862456 

[email protected]

[email protected]

 

websites: www.vitalitytapping.com

websites: www.rainbowblackacademy.com

KVK Rotterdam: 17173463

 

Artikel 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.

 

opdrachtnemer: Rainbowblack Academy & Vitality Tapping in de persoon van Evelien Delfsma die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, trainingen, het gegeven van workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, ook als hij niet zelf de opdrachtgever is.

deelnemer: degene die deelneemt aan een training, workshop of opleiding, kan tevens opdrachtgever zijn. 

coachingsconsult: tapping-sessie, EFT-sessie, coachingsgesprek, coachingssessie, consult

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De overeenkomst komt eerst tot stand, indien door beide partijen de opdrachtbevestiging schriftelijk is ondertekend, of als de opdrachtnemer een akkoord antwoord met de overeenkomst in de bijlage.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

3. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijvoorbeeld ziekte) houdt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

4. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door opdrachtnemer verricht. Opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

5 Ingeval van een langdurige samenwerking zal gedurende de loop van de overeenkomst, opdrachtnemer en de opdrachtgever regelmatig, doch tenminste één maal per maand met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie voorbehouden.

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

9. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijs past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.

10. Onverminderd het geen hierboven in lid 10 is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van de opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 5. Looptijd en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd ver strijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.

3. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.

4. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief.

5. De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, worden opgezegd.

6 Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengingsperiode verlengd.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een gedetacheerde op een opdracht te vervangen.

Een nieuwe gedetacheerde zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende gedetacheerde, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door opdrachtnemer verzonden bevestiging, zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor eventueel door opdrachtgever geleden schade.

8. Opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder

rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

- opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;

- opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatelen stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;

- naar het oordeel van opdrachtnemer inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden; opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden;

- opdrachtgever en opdrachtnemer dit in onderling overleg besluiten;

- gedetacheerde overlijdt.

Het voorgaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding
Rainbowblack Academy & Vitality Tapping volgen de ICF-gedragscode in vertrouwelijkheid. 

Alle informatie (gedocumenteerd of mondeling) die de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer met de opdrachtnemer deelt, is door de ICF-gedragscode gebonden aan vertrouwelijkheid, maar wordt niet beschouwd als een juridisch vertrouwelijke relatie (zoals in de geneeskunde of Wet). De opdrachtnemer stemt ermee in om geen informatie over de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer vrij te geven zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer. De opdrachtnemer onthult de naam van de opdrachtgever niet als referentie zonder de toestemming van de opdrachtgever Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (a) in het bezit van de opdrachtnemer was voordat deze door de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer werd verstrekt; (b) algemeen bekend is bij het publiek of in de industrie van de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer; (c) door de opdrachtnemer van een derde is verkregen, zonder enige verplichting jegens de Klant te schenden; (d) is onafhankelijk ontwikkeld door de opdrachtnemer zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, coachee en/ of deelnemer; of (e) dat de opdrachtnemer wettelijk verplicht is bekend te maken.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Zie verder onze privacyverklaring. 

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdracht nemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen

2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, adviezen, grafische uitingen zoals downloads, boekjes, prints, hand-outs en downloads zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, adviezen, grafische uitingen zoals downloads, boekjes, prints, hand-outs en downloads aan coachee of deelnemer zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor privé gebruik en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

4. opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Gebreken en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 11. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.

5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt,

is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemermag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieden en verrichten van de werkzaamheden significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

5 Voor reiskosten word 0,19 cent per kilometer in rekening gebracht.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Een op een coachingsessies, zowel losse sessies als trajecten en strippenkaarten dienen voorafgaand betaald te worden.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13. Incassokosten

1 Indien opdrachtnemer overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die opdrachtnemer binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft opdrachtnemer de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,-

2 Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14. Niet nakoming/annulering

1. Ingeval opdrachtnemer de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.

2. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van de aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleiding-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anders zins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

4. Een individueel begeleidings- of coaching consult kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

5. Er worden annuleringskosten van 50% van de prijs in rekening gebracht wanneer de opdrachtgever de sessie 14 dagen vóór de geplande dag en tijd annuleert. Wanneer de opdrachtgever 24 uur voor de geplande tijd en dag annuleert, wordt de volledige prijs in rekening gebracht. Verschuiven van de datum is mogelijk maar alleen nadat de betaling voor de geplande sessie is voltooid en schriftelijke bevestigd is door beide partijen.

6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 15. Rechtstreekse arbeidsverhouding

1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de gedetacheerde.

2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een gedetacheerde door opdrachtnemer aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de gedetacheerde.

3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan opdrachtnemer verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van €30.000,- maar laat de mogelijkheid van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.

4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in) direct met haar gelieerde ondernemingen.

 

Artikel 16. Referenties

Behoudens en voor zover anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, staat het opdrachtnemer vrij om de naam van de opdrachtgever te gebruiken als referentie voor huidige of toekomstige cliënten.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

2. Indien en voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofden ook, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

- De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;

- indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

- in afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

3. De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer.

4. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van de gedetacheerde wordt daaronder begrepen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton van de rechtbank bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21. Aanvulling op deze de algemene voorwaarden

Voor aanvang van individuele begeleidings- of coaching consulten zal opdrachtnemer een coaching overeen- komst overleggen aan coachee. Deze coaching overeenkomst dient voor aanvang van de eerste sessie ondertekent te worden door coachee en opdrachtnemer. De coaching overeenkomst geld als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

 

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

 

Rainbowblack Academy & Vitality Tapping, Rotterdam, Laatste keer bijgewerkt februari 2020